Zahájení Evropské aliance pro učňovskou přípravu | Sociální podnikání info

Zahájení Evropské aliance pro učňovskou přípravu

Publikováno 2.7.2013 v rubrice Rovné příležitosti

Převzatá TZ: „Komisaři Androulla Vassiliou (vzdělávání, kultura, mnohojazyčnost a mládež) a László Andor (zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování) dnes v rámci soutěže WorldSkills 2013 v německém Lipsku zahajují Evropskou alianci pro učňovskou přípravu. Aliance má pomoci řešit nezaměstnanost mladých lidí zlepšováním kvality a nabídky učňovské přípravy v celé EU formou širokého partnerství klíčových zúčastněných subjektů v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Dalším cílem je rovněž změna pohledu na učňovskou přípravu. Půjde  zejména o  identifikaci nejúspěšnějších systémů učňovské přípravy v EU a uplatňování vhodných řešení v jednotlivých členských státech.

Aliance je podporována dosud prvním společným prohlášením Evropské komise, předsednictví Rady ministrů EU a evropských organizací odborových svazů a zaměstnavatelů (Evropská konfederace odborových svazů – EKOS, BusinessEurope, Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického zájmu – CEEP a Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků – UAPME). Aliance propaguje opatření, která budou podporována Evropským sociálním fondem, Iniciativou na podporu zaměstnanosti mladých lidí a novým programem EU pro vzdělávání, odbornou přípravu a mladé lidi Erasmus+.

„Vyzýváme všechny zúčastněné subjekty, aby se k Evropské alianci pro učňovskou přípravu připojily a přispěly k rozšíření a zlepšení učňovské přípravy v Evropě,“ uvedli komisaři ve společném prohlášení. „Učňovská příprava může hrát ústřední roli v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí tím, že jim umožní získat dovednosti a zkušenosti, jež zaměstnavatelé hledají.“

Země, jež mají silné systémy odborného vzdělávání a přípravy, jako například Německo, Dánsko, Nizozemsko a Rakousko, mívají také nižší nezaměstnanost mladých lidí. Komise tuto analýzu potvrzuje v posledním čtvrtletním zpravodaji o zaměstnanosti a sociální situaci v Evropě, který uvádí, že učňovská příprava a stáže jsou často předstupněm trvalého pracovního poměru (viz IP/13/601). Z tohoto důvodu učňovská příprava představuje klíčový prvek tzv. záruky pro mladé lidi, kterou v prosinci 2012 navrhla Komise v rámci balíčku k zaměstnanosti mladých lidí (viz IP/12/1311 a MEMO/12/938) a v dubnu 2013 přijala Rada.

Komisařka Vassiliou uvedla: „Musíme spojit své síly k okamžité akci, abychom zajistili, že naši mladí lidé získají potřebné dovednosti k úspěchu jak v osobním, tak i v pracovním životě.“ „Vzhledem k nepřijatelným mírám nezaměstnanosti mladých lidí je zapotřebí, aby ti, již jsou odpovědní za vzdělávání a zaměstnanost, bezodkladně spolupracovali na usnadnění přechodu mladých Evropanů ze škol do pracovního prostředí,“ dodal komisař Andor.

Aliance bude podporovat vnitrostátní reformy, jejichž cílem je založit nebo posílit systémy učňovské přípravy. Komise vyzývá všechny potenciální partnery, aby se k této alianci připojili: orgány veřejné moci, podniky, odborové svazy, obchodní komory, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, zástupce mládeže a služby zaměstnanosti. Podporuje je v tom, aby přijali pevné závazky v oblasti navýšení veřejného a soukromého financování systémů učňovské přípravy.

Podpisem společného prohlášení se evropští zástupci odborových svazů a zaměstnavatelů zavázali, že v příštích šesti měsících zaměří své úsilí na:

  • zvyšování povědomí zaměstnavatelů i mladých lidí o přínosech učňovské přípravy,
  • šíření zkušeností a správné praxe na půdě svých vlastních organizací,
  • motivování svých členských organizací a jim určené poradenství v souvislosti s rozvojem kvalitní učňovské přípravy přizpůsobené požadavkům trhu práce.

Dále své členy podpoří, aby:

  • spolupracovali se školami a službami zaměstnanosti,
  • podporovali interní školení mentorů v rámci společností a odborné vedení učňů,
  • zvyšovali nabídku a kvalitu učňovské přípravy.

Komise se zavázala, že:

  • bude podporovat vzájemné učení/hodnocení v zájmu podpory reforem v členských státech, zejména pak v těch, jejichž doporučení pro jednotlivé země se týkají odborného vzdělávání a přípravy,
  • zajistí nejlepší využití prostředků EU, které přispěje k dosažení cílů aliance (podpora rozvoje na úrovni systémů, vzdělávací náplně a mobility učňů a personálu),
  • se v úzké spolupráci s příslušnými zúčastněnými subjekty zaměří na zahrnutí učňovské přípravy do sítě EURES,
  • vyzve Eurochambres a další příslušné zúčastněné subjekty, aby se zavázaly k opatřením, jež přispějí ke konkrétním výsledkům aliance.

Dnešního zahájení se rovněž účastní Johanna Wanka, německá spolková ministryně školství a výzkumu, a za předsednictví EU Algimanta Pabedinskienė, litevská ministryně sociálního zabezpečení a práce. Evropský kulatý stůl průmyslníků (European Round Table of Industrialists – ERT), který zastupuje 50 nadnárodních společností zaměstnávajících 7 milionů osob, podporuje alianci prostřednictvím sítě „ambasadorů“ podniků. Franco Bernabè, předseda a výkonný ředitel společnosti Telecom Italia, uvedl: „Tuto alianci plně podporujeme. Všichni musíme pracovat společně a novými způsoby, aby došlo ke změně přístupů a zvýšila se kvalita i kvantita učňovského vzdělávání.“

Evropské sdružení obchodních a průmyslových komor (Eurochambres) plánuje posílit partnerství na základě těch, k nimž se jejich členové již zavázali v Německu, Španělsku, Rakousku, Rumunsku a Maďarsku. Rakouská spolková hospodářská komora rovněž provozuje projekty v Rumunsku a na Slovensku za účelem zavedení duálního systému učňovské přípravy, který kombinuje výuku ve veřejných odborných školách s praxí v podnicích.

Souvislosti

Plán Komise zahájit Evropskou alianci pro učňovskou přípravu byl oznámen v rámci její iniciativy Přehodnocení vzdělávání (viz IP/12/1233) a balíčku týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí (viz IP/12/1311 a MEMO/12/938). Evropská rada na svém zasedání ve dnech 7. a 8. února 2013 vyzvala Komisi, aby vytvořila tuto alianci v rámci opatření proti nezaměstnanosti mladých lidí. Aliance je i klíčovým prvkem sdělení Komise ze dne 19. června s názvem „Společně pro mladé lidi v Evropě“.

Závěry Evropské rady z 27. a 28. června 2013 odkazovaly na prosazovaní vysoce kvalitní učňovské přípravy a učení se prací, zejména prostřednictvím Evropské aliance pro učňovskou přípravu, jakožto klíčového prvku podpory zaměstnanosti mladých lidí.

Evropská aliance pro učňovskou přípravu se zahajuje v rámci soutěže WorldSkills.“

Zdroj: Evropská komise

Comments are closed.