Jak začít? | Sociální podnikání info

Jak začít?

Publikováno 25.11.2012 v rubrice Sociální podnikání

Pro založení nebo rozvoj sociálně prospěšné společnosti samozřejmě žádná pevná pravidla nad rámec zákonů neexistují. Druhou věcí je, pokud chcete čerpat dotace na podporu sociálního podnikání. V tomto případě je potřeba splňovat určité podmínky.

Kdo vlastně může vytvořit sociální podnik? Vždy je potřeba, aby se do projektu zapojil podnik jako celek, nejen jeho část (například divize). Může se tedy jednat o zcela nový subjekt ale také o již fungující firmu, která se chce na sociální podnik transformovat. V případě již existující firmy, která se chce k podmínkám sociálního podnikání zavázat, je také nutná určitá inovace, která bude s touto změnou spjatá – může se jednat o novou technologii, výrobek či nové metody práce.

Právní formy sociálních podniků mohou být velmi různé, nejčastěji se jedná o družstvo či společnost s ručením omezeným, právní formou může být ale také fyzická osoba jako OSVČ.

Sociální podnik musí splňovat následující podmínky:

 • Podporuje sociální začleňování znevýhodněných osob – min. 40 % z celkového počtu zaměstnanců musí pocházet z cílové skupiny zdravotně postižených nebo sociálně vyloučených.
 • Směřuje k maximálnímu zapojení zaměstnanců do rozhodování.
 • Většina případného zisku (minimálně tedy 51 %) musí být reinvestována do rozvoje podniku.
 • Orientuje se na lokální komunitu a využívání místních zdrojů.

Zaměstnanci sociálního podniku. Cílová skupina zaměstnanců sociálního podniku je velmi široká. V zásadě se jedná o osoby zdravotně či sociálně znevýhodněné, které mají na trhu práce omezené možnosti, tedy:

 • Osoby se zdravotním hendikepem.
 • Osoby po výkonu trestu.
 • Osoby pečující o osobu blízkou.
 • Dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci ÚP.
 • Osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách.
 • Osoby bez přístřeší.
 • Mládež a mladí dospělí.
 • Oběti domácího násilí a osoby komerčně zneužívané.

Založení sociálního podniku. Pokud bereme v potaz využití typické formy sociálního podniku, společnosti s ručením omezeným, jedná se o standardní postup založení obchodní společnosti, kdy je však nezbytné do stanov firmy implementovat výše uvedené předpoklady a zásady sociálního podnikání.

Vložte dotaz nebo komentář

*