Sociální ekonomika pomáhá také obcím | Sociální podnikání info

Sociální ekonomika pomáhá také obcím

Publikováno 24.9.2013 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

TZ:

„Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost prodloužil termín pro podávání žádostí do výzvy č. 30 – Sociální ekonomika. Dotační program napomáhá začlenit znevýhodněné osoby na trh práce a tím jim napomoci k sociálnímu začlenění do společnosti.

Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající společnosti nebo místní komunitě prostřednictvím vlastní ekonomické aktivity, např. veřejně prospěšných služeb. Podnik dodržuje etické principy včetně principu rovných příležitostí. Sociální podnik přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí, nese ekonomická rizika a je nezávislý na veřejných či soukromých institucích.

V minulosti získali dotaci sociální podniky jako EKO – ano s.r.o. – Sociální podnik pro krásnější město a rovné příležitosti; Úklidové služby PROCESIA Zlín a Eko Králíky v.o.s. – Město Králíky třídí, vydělává a pomáhá aj. Ve všech zmiňovaných příkladech sociální podnik napomáhal místnímu společenství, vytvořil několik pracovních míst a pomáhal chránit životní prostředí.

Jaké osoby lze v projektu zaměstnat?

  • osoby se zdravotním postižením
  • mládež ohrožená sociálně patologickými jevy, mladí dospělí opouštějící ústavní zařízení, věková skupina 15-26 let
  • osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovací možnosti, popř. obývají nouzová obydlí;
  • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody
  • oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
  • osoby pečující o osobu blízkou
  • osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách – osoby s diagnostikovanou závislostí na návykových látkách
  • osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR;
  • další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby

Kdo může žádat?

Mohou žádat ekonomické subjekty, jako jsou fyzické osoby (OSVČ), společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů.

Finanční podpora

Minimální výše: 100 000 Kč

Maximální výše: 200 000 EUR

Míra podpory: 100% způsobilých výdajů“

Zdroj: www.esfcr.cz

Comments are closed.