Pomoc nezaměstnaným z EU | Sociální podnikání info

Pomoc nezaměstnaným z EU

Publikováno 19.6.2013 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

Evropská komise vydala 17. června 2013 v Bruselu tiskovou zprávou týkající se podpory zaměstnanosti nazvanou „Zaměstnanost: Komise chce lidem bez práce pomoci zefektivněním veřejných služeb zaměstnanosti“. Níže uvádíme její přesné znění:

TZ: „Veřejné služby zaměstnanosti členských států jsou důležitým aktérem při poskytování pomoci 26 milionům nezaměstnaných, které Evropa eviduje. Proto Komise vypracovala návrh rozhodnutí, jehož cílem je maximalizovat efektivitu veřejných služeb zaměstnanosti prostřednictvím užší spolupráce umožňující lépe reagovat na potřeby nezaměstnaných i podniků.

Efektivní služby zaměstnanosti jsou klíčem k praktickému provádění politik zaměstnanosti v členských státech, jako je například systém záruk pro mladé. Veřejné služby zaměstnanosti mohou jednotlivým uchazečům o zaměstnání poskytovat poradenství ohledně odborného vzdělávání, učňovské přípravy, stáží a dalších možností vzdělávání odpovídajícího situaci uchazečů a požadavkům zaměstnavatelů.

Veřejné služby zaměstnanosti mají navíc zásadní význam pro zajištění operativnějšího propojení mezi uchazeči se specifickými dovednostmi a zaměstnavateli, kteří tyto dovednosti hledají. Z nejnovějšího vydání Evropského monitoru volných pracovních míst <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7557&visible=0> je patrné, že přes rekordní nezaměstnanost, jež v Evropě panuje, zůstává 1,7 milionu volných pracovních míst neobsazeno.

„Zvýšení efektivity a účinnosti veřejných služeb zaměstnanosti, které mají klíčovou úlohu v aktivních politikách na trhu práce, je nezbytným krokem k řešení vysoké nezaměstnanosti“, prohlásil evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor. „Návrh by veřejným službám zaměstnanosti pomohl při plnění této zásadní úlohy a podpořil větší koordinaci politik zaměstnanosti na evropské úrovni.“

Navrhované rozhodnutí by zřídilo platformu pro srovnávání výkonnosti veřejných služeb zaměstnanosti podle relevantních měřítek, což by umožnilo identifikovat osvědčené postupy a podporovat sdílení zkušeností. Veřejné služby zaměstnanosti samy uvedly, že při zavedení takového systému by problémy na trhu práce mohly být odhaleny dříve.

Síť by rovněž podpořila praktické provádění politik zaměstnanosti v členských státech. Konkrétním příkladem je uplatňování systému záruk pro mladé lidi, který schválila Rada ministrů EU a v rámci kterého jsou členské státy vyzývány, aby zajistily, že mladým lidem bude nabídnuto zaměstnání, další vzdělávání, učňovská příprava nebo stáž do čtyř měsíců poté, co se stali nezaměstnanými nebo co opustili školu (viz IP/12/1311<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1311_cs.htm>, MEMO/12/938<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-938_en.htm>, SPEECH/12/910<http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-910_en.htm>, MEMO/13/152<http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-152_en.htm>).

Síť by členským státům pomohla s prováděním doporučení týkajících se zlepšování efektivity a účinnosti veřejných služeb zaměstnanosti, která jsou adresována jednotlivým zemím a jež v rámci evropského semestru vypracovala Rada (viz IP/13/463<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-463_cs.htm>).

O posílení spolupráce by veřejné služby zaměstnanosti měly jednat na summitu věnovaném nezaměstnanosti mladých, který se uskuteční dne 3. července v Berlíně. Měly by zde předložit konkrétní opatření pro uplatňování systému záruk pro mladé a diskutovat o otázkách vzájemné pomoci v dané oblasti.

Navrhované rozhodnutí bude nyní předloženo ke schválení Radě ministrů EU a Evropskému parlamentu a uplatňováno by mělo být od roku 2014.

Po přijetí rozhodnutí by každý členský stát navrhl z řad vedoucích pracovníků svých veřejných služeb zaměstnanosti jednoho člena a jednoho náhradníka, kteří by zasedali ve správní radě veřejných služeb zaměstnanosti. Jednoho člena a náhradníka do správní rady by jmenovala také Komise.

Souvislosti

 Úloha veřejných služeb zaměstnanosti je v současné době ve většině členských států nově definována tak, aby tyto služby byly pohotovějším, modernějším a více na problémy klientů zaměřeným poskytovatelem služeb v oblasti aktivních řešení zaměstnanosti. Moderní a efektivní veřejné služby zaměstnanosti potřebují navázat lepší spolupráci s institucemi v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, podporovat vztahy se soukromými a jinými subjekty zabývajícími se otázkami zaměstnanosti a věnovat větší pozornost potřebám zaměstnavatelů a rozvoji dovedností a ve větší míře inteligentním způsobem využívat informační a komunikační technologie.

Neformální poradní skupina veřejných služeb zaměstnanosti existuje již od roku 1997 a poskytuje Komisi včasné a užitečné informace ohledně zaměstnanosti.

Navrhované rozhodnutí by nejenom formalizovalo status této skupiny a jasně definovalo její úkoly, ale rovněž by usnadnilo provádění projektů na trhu práce financovaných Evropským sociálním fondem (ESF).

Veřejné služby zaměstnanosti budou nadále vzájemně spolupracovat v rámci sítě EURES<https://ec.europa.eu/eures>, panevropského portálu pro vyhledávání pracovních nabídek.“

Redakce CA

Zdroj: ec.europa.eu

Comments are closed.