Mise, vize a strategie v sociálním podnikání | Sociální podnikání info

Mise, vize a strategie v sociálním podnikání

Publikováno 6.5.2013 v rubrice Sociální podnikání

Žádost o dotaci může být mnohem úspěšnější, pokud má organizace zformulovanou misi a vizi. Strategické řízení firmy v dnešní době patří k standardům jakéhokoli druhu podnikání. Formulování vize a strategických cílů napomáhá firmě nasměrovat cíle podnikání správným směrem. Zaměstnanci se díky nim lépe přizpůsobí rozvojové strategii a lépe přispějí k naplňování potřeb zaměstnavatele. Efektivněji se řídí i samotné podnikání, které se dá usměrňovat pomocí dílčích úkolů naplňujících jasně definovaný cíl. V neposlední řadě však strategický management napomáhá prezentaci firmy před klienty, investory a schvalovacími orgány dotací. Pro neziskové organizace kvalitně zformulovaná mise, vize a hodnoty představují klíčové dokumenty umocňující propagaci společnosti klíčovým partnerům a zákazníkům. Kde jinde než v organizacích pomáhajících společensky prospěšnými činnostmi by měl být kladen důraz na hodnoty a ideje?

Jak napsat misi?

Mise neboli poslání organizace je krátkým vyjádřením směru, kterým se společnost vydává. Poslání zdůvodňuje existenci vašeho podniku, popisuje jeho základní smysl a je prvotním dokumentem strategického řízení, od kterého se odvíjí další. Kvalitní mise zahrnuje odlišení od jiných organizací podnikajících ve stejné oblasti. Jedná se o vymezení vaší společnosti vůči druhým a zdůraznění vlastní jedinečnosti, unikátnosti či originality, díky níž si vaši organizaci zapamatují partneři, klienti či investoři. Uvedeme si příklad mise beze sporu úspěšné nadnárodní společnosti The Coca-Cola Company: „Osvěžit svět. Inspirovat okamžiky optimismu a štěstí. Vytvářet hodnotu a odlišnost.“[1] Poslání neziskové organizace Open Family, o.p.s. zní: Open Family, o.p.s. šíří myšlenku náhradní rodinné péče mezi veřejnost, nabízí odbornou podporu rodinám s dětmi v pěstounské péči a osvojení na území ČR s cílem podporovat přirozené rodinné prostředí pro vývoj dítěte.“[2] Vidíte, že je možné zcela odlišně přistupovat k napsání mise. Můžete vycházet z ideálů, krátce a vzletně pojmenovat klíčové oblasti, které inspirují zaměstnance i klienty. Tímto způsobem zformulovala misi The Coca-Cola Company nebo slavná síť kaváren Starbucks. Je také možné vyjádřit poslání serióznějším způsobem jako například nezisková organizace Open Family, o.p.s. Jasně a srozumitelně formuluje pro koho je služba určená, čím se liší od jiných společností stejného druhu a co je hlavní cílem činnosti podniku.

Jak napsat vizi?

Vize se opírá o hodnoty a strategické cíle společnosti. Jedná se už o formu vyjmenování klíčových faktorů organizace. Zpravidla jimi jsou zaměstnanci, nabízené produkty či služby, partneři, zákazníci, prospěšnost společnosti či planetě, popřípadě zisk. Vize poukazuje, jak přistupovat k jednotlivým aspektům, které jsou pro organizaci klíčové. Napomáhá usměrňovat chování pracovníků ve prospěch společnosti. Současně úspěšné firmy zahrnují do vize morální hodnoty a prospěšnost podniku pro celé společenství. Tím lze docílit pozitivní image organizace, která nabízí něco navíc a je si vědoma zodpovědnosti.

  • „Lidé: Být úžasným místem, které lidé inspiruje k tomu být nejlepšími.
  • Produktové portfolio: Přinášet světu sortiment kvalitních značkových nápojů, které předvídají a uspokojují lidské touhy a potřeby.
  • Partneři: Pečovat o síť nejlepších zákazníků a dodavatelů, protože společně tvoříme vzájemné a trvalé hodnoty.
  • Planeta: Být zodpovědnými občany, kteří vytváří rozdíl v tom, že pomáhají budovat a podporovat trvale udržitelná společenství.
  • Zisk: Maximalizovat dlouhodobý návrat k akcionářům, přičemž si být vědomi vlastní celkové zodpovědnosti.
  • Produktivita: Být vysoce efektivní, štíhlá a rychle se pohybující organizace.“[3]

Prezentovat se díky jednoduchým heslům napomůže pozitivně vnímanému celkovému obrazu společnosti a také snáze naleznete argumenty pro získání dotace v oblasti sociálního podnikání.


[1] The Coca-Cola Company. Mission, Vision & Values [online]. [cit. 2013-02-07]. Dostupné z WWW: <http://www.thecoca-colacompany.com/ourcompany/mission_vision_values.html>.

[2] http://www.openfamily.cz/onas_poslani.php

[3] The Coca-Cola Company. Mission, Vision & Values [online]. [cit. 2013-02-07]. Dostupné z WWW: <http://www.thecoca-colacompany.com/ourcompany/mission_vision_values.html>.

Comments are closed.