Jak na sociální firmu | Sociální podnikání info

Jak na sociální firmu

Pro založení nebo rozvoj sociálně prospěšné společnosti samozřejmě žádná pevná pravidla nad rámec zákonů neexistují. Druhou věcí je, pokud chcete čerpat dotace na podporu sociálního podnikání. V tomto případě je potřeba splňovat určité podmínky.

Kdo vlastně může vytvořit sociální podnik? Vždy je potřeba, aby se do projektu zapojil podnik jako celek, nejen jeho část (například divize). Může se tedy jednat o zcela nový subjekt ale také o již fungující firmu, která se chce na sociální podnik transformovat. V případě již existující firmy, která se chce k podmínkám sociálního podnikání zavázat, je také nutná určitá inovace, která bude s touto změnou spjatá – může se jednat o novou technologii, výrobek či nové metody práce.

Právní formy sociálních podniků mohou být velmi různé, nejčastěji se jedná o družstvo či společnost s ručením omezeným, právní formou může být ale také fyzická osoba jako OSVČ.

Sociální podnik musí splňovat následující podmínky:

 • Podporuje sociální začleňování znevýhodněných osob – min. 40 % z celkového počtu zaměstnanců musí pocházet z cílové skupiny zdravotně postižených nebo sociálně vyloučených.
 • Směřuje k maximálnímu zapojení zaměstnanců do rozhodování.
 • Většina případného zisku (minimálně tedy 51 %) musí být reinvestována do rozvoje podniku.
 • Orientuje se na lokální komunitu a využívání místních zdrojů.

Zaměstnanci sociálního podniku. Cílová skupina zaměstnanců sociálního podniku je velmi široká. V zásadě se jedná o osoby zdravotně či sociálně znevýhodněné, které mají na trhu práce omezené možnosti, tedy:

 • Osoby se zdravotním hendikepem.
 • Osoby po výkonu trestu.
 • Osoby pečující o osobu blízkou.
 • Dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci ÚP.
 • Osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách.
 • Osoby bez přístřeší.
 • Mládež a mladí dospělí.
 • Oběti domácího násilí a osoby komerčně zneužívané.

Založení sociálního podniku. Pokud bereme v potaz využití typické formy sociálního podniku, společnosti s ručením omezeným, jedná se o standardní postup založení obchodní společnosti, kdy je však nezbytné do stanov firmy implementovat výše uvedené předpoklady a zásady sociálního podnikání.

Zdroje financování

Evropské fondy. Již od roku 2009 je možné na projekty sociálního podnikání získat dotace z Evropských fondů, EU navíc specifikuje subvence sociální ekonomiky jako jednu z priorit pro programové období 2014 – 2020. V současné době jsou otevřeny dvě výzvy, které se zaměřují specificky na podporu sociálního podnikání bez omezení oboru, a které pokrývají investiční i neinvestiční náklady spojené se vznikem a fungováním sociálního podniku.

 • Integrovaný operační program (IOP) nabízí sociálním podnikům až 80% dotaci a to do výše až 200.000 eur. Podmínkou je realizace projektu mimo území hlavního města Prahy a samozřejmě také naplnění idey sociálního podnikání. Z tohoto projektu je možné pokrýt náklady na nákup technického vybavení firmy a náklady spojené s výstavbou či rekonstrukcí budov.
 • Další možnost subvencí nabízí Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který slibuje až 100% dotaci opět také do výše 200.000 eur. Z tohoto programu je možné hradit mzdy realizačního týmu projektu a částečně i zaměstnanců z cílové skupiny, nákup služeb ale doplňkově i nutné drobné stavební úpravy.

Oba programy se tedy ve své nabídce doplňují a jsou provázané. Celková úspěšnost žádostí o podporu je okolo 17 %, možnost podání je u OPLZZ do 28. 6. 2013; u IOP do 30. 6. 2013.

Půjčky a úvěry. Kromě dotací jsou dalšími možnostmi financování sociálních podniků půjčky a úvěry. Specializované úvěry čistě pro sociální podniky dosud v České republice příliš nefungují. Česká spořitelna prováděla v roce 2011 pilotní projekt takovýchto půjček, ale jejich další pokračování zatím bohužel není naplánováno.

Sociální podnikatelé samozřejmě mohou využít i další formy dluhového financování, jako jsou hypotéky, leasing, dluhopisy a další. Provozovatel portálu socialnipodnikani.info aktuálně s evropským investičním fondem vyjednává také možnost implementace takzvaných mikroúvěrů, které zjednoduší začátek podnikání ohroženým osobám. V tomto případě se jedná o poskytnutí úvěru až do výše 25.000 eur.

Pro založení a pomoc se získáním financování pro rozjezd sociálního podniku můžete využít kvalifikovaných služeb provozovatele portálu socialnipodnikani.info.