Dotace na nové pracovní místo | Sociální podnikání info

Dotace na nové pracovní místo

Publikováno 27.5.2013 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

Pod záštitou projektu „Start-up Nezávislé ženy CYRRUS ADVISORY, a.s.“ se v pátek 24. května 2013 konala přednáška Mgr. Jany Břenkové z Referátu trhu práce Úřadu práce ČR v Brně. V prostorách společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. se budoucí podnikatelky dozvěděly o aktuálních možnostech zvýhodněného vytvoření pracovního místa. V našem článku se dozvíte řadu detailů, o kterých nás Mgr. Jana Břenková informovala.

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa představuje v době ekonomické regrese a vysoké míry nezaměstnanosti významnou pobídku ze strany státu. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti lze získat podporu až ve výši osminásobku průměrné mzdy, tj. 195 264 Kč. Vytvoření společensky účelného pracovního místa má několik podmínek, které si popíšeme v následujícím článku.

Podpora zaměstnanosti se vztahuje na osoby společensky ohrožené či vyloučené, které mají zpravidla kombinaci více handicapů. Zpravidla se jedná o osoby, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči při zprostředkování práce, protože u nich je vysoká pravděpodobnost dlouhodobého setrvání v evidenci Úřadu práce. Nejtypičtěji se jedná o:

 • uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců,
 • uchazeče o zaměstnání, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce kvůli jejich zdravotnímu stavu,
 • uchazeče o zaměstnání, kteří jsou znevýhodněni svým věkem (konkrétně absolventi bez praxe, mladí do 25 let a osoby nad 55 let),
 • uchazeče o zaměstnání, kteří pečují o malé dítě,
 • uchazeče o zaměstnání, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost z jiného důvodu, který jim brání při vstupu na trh práce. (Za takový důvod lze považovat i ohrožení sociálním vyloučením kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti.)

Příspěvek na mzdu

Příspěvek na vytvoření společensky účelného pracovního místa může zaměstnavatel použít na úhradu mzdových nákladů, včetně pojistného. Příspěvky jsou poskytovány v přibližné výši 10 000 Kč měsíčně na jedno pracovní místo po dobu maximálně 12 měsíců. Jednu osobu není možné opakovaně podpořit.

Podmínky

 • uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou nebo
 • minimálně po dobu 12 měsíců (jsou možné i výjimky),
 • pracovní poměr navázaný až po podpisu dohody s Úřadem práce,
 • zaměstnavatel poskytne novému zaměstnanci mzdu alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy odpovídající vykonávané skupině prací (dle platných právních předpisů).

Příspěvek na SVČ

Úřad práce poskytuje také příspěvek v rámci vytvoření společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (SVČ). Výše příspěvku na zřízení nového pracovního místa pro samostatně výdělečnou osobu bude posuzována na základě předpokládaných nákladů, charakteristiky pracovního místa a situace na trhu práce v daném kraji. Příspěvek lze použít výhradně za účelem uvedeným v dohodě. Náklady na nové pracovní místo musí vzniknout až po uzavření dohody. Podle § 113 je maximální výše poskytovaných příspěvků

 • až čtyřnásobek průměrné mzdy              97 632 Kč
 • až šestinásobek průměrné mzdy           146 448 Kč
 • až osminásobek průměrné mzdy           195 264 Kč

V praxi se však jedná zpravidla o částku v rozmezí 50 – 60 tisíc Kč po dobu 6 měsíců. Příspěvek v maximální výši úřad práce poskytuje pouze na zaměstnání uchazeče nad 55 let nebo OZP. Pokud uchazeč o zaměstnaná absolvuje rekvalifikační kurz Základy podnikání, získá navíc cca 10 000 Kč.

Podmínky

 • Zásadní podmínkou poskytnutí příspěvku je zachovat nové pracovní místo po dobu alespoň 365 kalendářních dnů, tzn. 1 roku.
 • Konzultace podnikatelského plánu s příslušným orgánem ÚP.
 • Samostatný peněžní účet.
 • Potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu, Celního úřadu, České správy sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny.
 • Doklad o vztahu k objektu, kde bude vykonávána podnikatelská činnost.
 • Vyjádření praktického lékaře k zdravotní způsobilosti žadatele k výkonu konkrétní podnikatelské činnosti.
 • Finance z příspěvku nesmí být použity na spotřební materiál a veškeré náklady musí být doloženy jak fakturami, tak výpisem z bankovního účtu.

Příspěvek na překlenovací období

Tzv. překlenovací příspěvek navazuje na uznanou dotaci pro vytvoření společensky účelného pracovního místa. Zažádat si o něj mohou OSVČ na maximálně 5 měsíců. Maximální výše částky činí 6 200 Kč/měsíc. Příspěvek je vázán na jasně vymezené účely, nelze jej například použít na zaplacení sociálního a zdravotního pojištění.

Podmínky

 • Žádost bude akceptována při podání nejméně do 30 dnů od schválení příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu OSVČ.
 • Náklady lze použít pouze na úhradu provozních nákladů, které jsou blíže specifikovány jako pronájem podnikatelských prostorů, převoz materiálu a stavební úpravy.

Žádost o příspěvky se posuzují na konkrétním Úřadu práce. Na příspěvek nevzniká zákonná povinnost, což znamená, že jej nemusíte získat automaticky. Každý kraj má svá drobná specifika.

Pro bližší informace nás kontaktujte na e-mailu: advisory@cyrrus.cz; na telefonech: Praha +420 221 592 372; Brno +420 538 705 778. Pokud by Vás zajímali personální služby společnosti SOCIAL ADVISORY, s.r.o., jejich stručný výpis naleznete v Dotace na zaměstnance nebo na telefonní lince +420 538 705 774.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s.

Zdroj: http://portal.mpsv.cz

Comments are closed.