Nová výzva: Sociální inovace | Sociální podnikání info

Nová výzva: Sociální inovace

Publikováno 23.5.2013 v rubrice Rovné příležitosti, Sociální podnikání

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR otevřelo 3. května novou výzvu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Sociální inovace. K přerozdělení je připraveno až 150 000 000 Kč. Projektové žádosti můžete podávat do konce roku 2013, tj. do 31. prosince 2013.

Jakých projektů se výzva týká?

Cílem výzvy B7 Sociální inovace je společenské začleňování sociálně vyloučených osob a jedinců, kteří jsou tímto jevem ohroženi. Speciálně se podpora zaměří na vznik nových systémových řešení, která odstraňují překážky ke vzdělání a získání práce pro sociálně znevýhodněné osoby.

Cílové skupiny osob

 • se zdravotním postižením,
 • bez domova,
 • odcházející ze zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • po výkon trestu odnětí svobody,
 • pečující o osobu blízkou,
 • do věku 26 let.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dává podnět pro hospodářsky efektivnější realizaci sociálních služeb, která by umožnila vícezdrojové financování a snížila jejich závislost na veřejných dotacích. Výzva je vhodná zejména pro vytvoření nových, doposud nerealizovaných, sociálních služeb, které by pomohly integrovat cílové skupiny na trh práce i do společnosti.

Co je sociální inovace?

Sociální inovace znamená nové a lepší řešení sociálních problémů. Produkt či služby charakteristické sociální inovativností musí být buď zcela nové, nebo lepší variantou již existujících. Inovativní řešení má za cíl pomoci celé společnosti, nikoli jen individuálním zájmům.

Podle Standford Univerzity je sociální inovace: „jakékoli nové řešení sociálního problému, které je účinnější, efektivnější a udržitelnější nebo spravedlivější než stávající řešení a jehož přidaná hodnota směřuje k zájmům společnosti jako celku, nikoli k zájmům dílčím.“ (Zdroj: Phills, Deiglmeier, Miller, Center of Social Innovation, 2008.)

Kdo může podávat projektové žádosti?

 • poskytovatelé sociálních služeb a fyzické osoby (OSVČ),
 • právnické subjekty: společnosti s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. a družstva,
 • nestátní neziskové organizace: o.s., o.p.s. a církevní právnické osoby,
 • kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, svazky obcí,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • vysoké školy.

Nezapomeňte! Před podáním žádosti je povinná konzultace tzv. inovačního záměru a to do termínu 30. 11. 2013. Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. Vám s podáním inovačního záměru i projektové žádosti může pomoci. Neváhejte se zeptat na níže uvedených kontaktech.

Redakce SOCIAL ADVISORY, s.r.o.; advisory@cyrrus.cz; kontakty: Praha +420 221 592 372; Brno +420 538 705 778.

Zdroje:

Text výzvy B7; dostupné z www: http://www.esfcr.cz/file/8641

Příručka pro tvorbu a realizaci inovačních projektů; dostupné z www: http://www.esfcr.cz/file/8646

Comments are closed.